Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Tilgængelighed

Tema

Tilgængelighed

Danmark har tiltrådt FN’s handicapkonvention, og dermed har vi forpligtet os til at sikre, at handicappede har samme rettigheder som personer uden et handicap.

Handicappede skal inkluderes i samfundet, så de får mulighed for at deltage ligeværdigt i det, og det betyder bl.a., at boligområder skal gøres tilgængelige.

Tilgængelighed rimer på almene idealer

Bestræbelsen på at skabe tilgængelighed i danske boligområder er udtryk for social bæredygtighed og svarer smukt til idealerne i den almene boligbevægelse.

Her handler det netop om, at der skal være plads til alle. Etablering af tilgængelighed fylder da også meget i mange aktuelle renoveringer.

I den forbindelse er det vigtigt, at kravene om tilgængelighed tænkes tidligt ind i projektet, så løsningerne kan blive integreret i den arkitektoniske helhed.

Tilgængelighed er mange ting

Etablering af tilgængelighed i almene boligområder skal ske på friarealer og ankomststier såvel som inde i boligerne.

De mest synlige og omkostningstunge forandringer er etablering af niveaufri adgang, elevatorer samt badeværelser med forbedrede pladsforhold:

 • Niveaufri adgang: Hvis boliger skal være tilgængelige for kørestolsbrugere skal der etableres trinfri adgang ved indgangsdøre. Det betyder i praksis, at dørtrinet højst må være 2,5 centimeter højt, og det kan føre til problemer med indtrængende regnvand.
  Det undgås typisk ved at lave en rende med en overdækket rist langs husets sokkel. Risten sikrer, at regnvand omkring indgangsdøren løber ned i renden og derfra videre til kloak.
 • Elevatorer: Etablering af elevatorer er en af de største investeringer, når etageboliger skal gøres tilgængelige, og det er samtidig en af de forandringer, der har de største arkitektoniske konsekvenser.
  Det arkitektoniske resultat er helt afhængigt af, hvilken løsning, der vælges. De nye elevatorskakte kan eksempelvis opføres indenfor den eksisterende bygningskrop i forbindelse med de eksisterende trappeopgange.
  Det kan gøres uden at det fører til voldsomme ændringer i bygningens ydre fremtoning, og løsningen er derfor oplagt i bevaringsværdigt byggeri.
  Andre steder tilføjes elevatorer som fritstående elevatortårne, og ofte kædes denne løsning sammen med altangange, da en enkelt elevator derved kan servicere samtlige lejligheder i en boligblok. Det sparer penge, men ændrer bebyggelsens arkitektoniske udtryk radikalt.
 • Badeværelser: Etablering af tilgængelighed i badeværelser medfører ofte, at rummet skal udvides, for det kræver et relativt stort gulvareal når kørestolsbrugere skal kunne anvende rummet.
  For andre beboere kan det være rart med et stort badeværelse, men samtidig kan pladsen i badeværelset til tider virke overdreven i forhold til størrelsen af de øvrige rum. For at udnytte arealet optimalt kan det derfor være en fordel at indrette badeværelset, så det kan benyttes forskelligt alt efter beboernes behov. 
Etablering af tilgængelighed indebærer bl.a. at der laves trinfri adgang ved indgangsdøre. Risiko for indtrængende regnvand undgås typisk ved at lave en rende langs husets sokkel, og en rist sikrer adgangen til boligen.  

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om tilgængelighed