Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Boligsocial faglighed

Tema

Boligsocial faglighed

Set fra en boligsocial aktørs perspektiv er de boligsociale indsatser et stort og væsentligt bidrag til at løse udfordringerne i den almene sektors udsatte boligområder. Og det er dét, der driver og motiverer enhver boligsocial medarbejder: At gøre en forskel for beboerne.

Faglig styrkelse: Evidensfokus, ændret organisering og skabelse af faglige knudepunkter

Under Regeringens Byudvalg (1994-98), var der godt 120 boligsociale medarbejdere (dengang hed de beboerrådgivere) og i dag er der godt 450 boligsociale medarbejdere.

Det boligsociale område er blevet fagligt styrket og særligt tre ændringer på det boligsociale området har bidraget til det. Det er:

  • Kravet om evidens i det boligsociale arbejde
  • Ændringen i organisering af boligsociale indsatser
  • Oprettelsen af faglige netværk og Center for Boligsocial Udvikling.

Evidens i højsædet

I løbet af 2000’erne er der fra politisk side kommet et stærkt fokus på, at der skal eksistere viden om effekter af de indsatser, der sættes i gang.

Det fokus har været med til at skabe mere retning og styring af de boligsociale indsatser og større bevidsthed om hvordan en aktivitet skal være med til at hjælpe fx unge ud af kriminalitet.

Justeret organisering målretter indsatserne

Det boligsociale område er også blevet styrket i takt med, at der er sket en ændring i organiseringen af de boligsociale indsatser inden for de seneste 5-10 år.

Der er skabt større administrative enheder, og det giver mulighed for både at ansætte flere medarbejdere. Dels med fokus på evaluering, målstyring og faglig udvikling, dels medarbejdere, der udfører aktiviteterne og har den tætte kontakt med beboerne.

De større enheder muliggør samtidigt et tættere samarbejde mellem flere aktører i det boligsociale arbejde, særligt er der opstået et tiltagende tættere samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner.

Faglige knudepunkter styrker viden, retning og sammenhæng

Endelig er den faglige styrkelse sket i forbindelse med oprettesen af forskellige faglige fora - blandt disse er:

  • Boligsocialnet er et tilbud til både boligsociale medarbejdere og til medarbejdere i landets kommuner, som arbejder med det boligsociale område. Ved både at have boligorganisationer og kommuner med i det faglige netværk, er det muligt at lave en bedre koordinering og erfaringsudveksling, som alt andet lige bidrager til at øge kvaliteten i det boligsociale arbejde.
  • CFBU bidrager dermed til at udvikle det boligsociale område gennem rådgivning, sparring og vidensudvikling i kraft af, at centret indsamler viden om boligsociale indsatser og rådgivere boligsociale projekter i forhold til at løse lokale problemer og udfordringer.

Fokusering på boligsocial faglighed

Overordnet har vi i den seneste årrække været vidne til en udvikling fra en boligsocial indsats, der er gået fra at være drevet af initiativrige og driftige projektmedarbejdere og frivillige med vidt forskellige faglige baggrunde, til at være drevet af medarbejdere med en boligsocial faglighed, der er kendetegnet ved retning, viden og evidens.

Det boligsociale område var i 1990’erne et lidt diffust fagområde, der var isoleret fra det øvrige sociale velfærdsområde.

Nu har det boligsociale arbejde en tydelig profil, og de boligsociale medarbejdere løfter en væsentlig samfundsmæssig opgave sammen med øvrige velfærdsaktører som kommuner og frivillige organisationer.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om boligsocial faglighed